ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Συνέλευσης Εθελοντών Camping Βούλας στις 14/01/2013ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Συνέλευσης Εθελοντών Camping Βούλας στις 14/01/2013

Α. Σχετικά με τα θέματα ΠΡΟ ημερησίας διάταξης αποφασίστηκαν τα εξής :

1. Θα προσυγκεντρωθεί υλικό για τις ανάγκες του κοινωνικού ιατρείου του Ελληνικού στις ημέρες Κινηματογραφικών  Προβολών και συνελεύσεων.

2. Τα πρακτικά θα καταγράφονται αναλυτικά αλλά θα δημοσιεύονται μόνο οι αποφάσεις της Συνέλευσης χωρίς αναφορά ψήφων ή ονομάτων. Θα υπάρχει αρχείο ηλεκτρονικό και τυπωμένο με τα πρακτικά όλων των συνελεύσεων και θα έχει πρόσβαση σε αυτό οποιο μέλος το επιθυμεί.

3. Επί του θέματος της αλλαγής του ποσοστού πλειοψηφίας σε οποιαδήποτε επαναληπτική συνέλευση από 75% σε  50+1% σε ότι αφορά τις συνελεύσεις καθορισμού της λειτουργίας :
παραμένει η απαραίτητη πλειοψηφία 75%

4. Επί του θέματος της τακτοποίησης του άστεγου, αποφασίστηκε να καταρτιστεί μία ομάδα που θα τον προσεγγίσει με την υποστήριξη ειδικών (κοιν. λειτουργός-ψυχολόγος ) & μία άλλη που θα καταγράψει τις ανάγκες του.

Β. Σχετικά με κανονισμό λειτουργίας (κυρίως θέμα) αποφασίστηκαν τα άρθρα:

1. Η συνέλευση, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της και την παρεμποδίζει αυτήν ή τις δράσεις της με την συμπεριφορά ή τα έργα του. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να πράττει τα παραπάνω και για όποιο μέλος της αντιτίθεται έμπρακτα στις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης μέσα ή έξω από αυτήν, μόνο όμως κατόπιν ομοφωνίας όλων των μελών της πλην του μέλους που προτείνεται να χάσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματα του από την συνέλευση.

2. Τα μέλη της Συνέλευσης χάνουν το δικαίωμα ψήφου μετά από 3 συνεχόμενες απουσίες από συνελεύσεις, που είχαν απαρτία. Μετά από μια νέα συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ξαναποκτούν το διακίωμα αυτό για 3 επόμενες συνελεύσεις.

3. Ηθική υποχρέωση  των μελών είναι να συμμετέχουν στις εργασίες συντήρησης του χώρου, όπως και στις υπόλοιπες εργασίες για υλοποίηση των αποφάσεων . Σε καμία περίπτωση μέλη της συνέλευσης δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την υλοποίηση συλλογικών αποφάσεων.

4. Για να ξεκινήσει μια συνέλευση αλλά και για να συνεχίζεται ή για να γίνει οποιαδήποτε ψηφοφορία, απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον 10 μέλη της με δικαίωμα ψήφου (απαρτία). Εάν δεν υπάρξει απαρτία, στην επόμενη συνέλευση η απαρτία ορίζεται στα 9 μέλη και αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία στην μεθεπόμενη συνέλευση η απαρτία ορίζεται στα 8 μέλη. Συνέλευση με λιγότερα από 8 μέλη με δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να γίνει.

5. Σχετικά με τον τρόπο συντονισμού της συνέλευσης;

1) Για την συζήτηση και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά από τον/την γραμματέα/πρακτικογράφο. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τους παρόντες, τους παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου, τις αποχωρήσεις ή ελεύσεις μελών και την χρονική στιγμή τους, τα ουσιαστικά και διαδικαστικά θέματα για τα οποία γίνεται συζήτηση (σε τίτλους), τις προτάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και τις τελικές αποφάσεις.

2) Σε κάθε συνέλευση και πριν από οτιδήποτε άλλο, ψηφίζεται η συντονιστική ομάδα, που αποτελείται από έναν/μία έως τρεις συντονιστές/ριες (1 για μέχρι 20 παρόντες, 2 για μέχρι 40 παρόντες, ή 3 για πάνω από 40 παρόντες), έναν/μία χρονομέτρη και έναν/μία γραμματέα/πρακτικογράφο. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και 3 υποψηφίους συντονιστές. Μόνο ο ένας από τους τρεις συντονιστές θα συντονίζει και οι άλλοι δύο θα τον βοηθούν, ενώ θα εναλλάσσονται στην θέση του συντονιστή όπως κρίνουν.

3) Ο/Η/Οι συντονιστές/ριες δεν προσπαθούν να επιβάλουν την άποψή τους αλλά έχουν ως καθήκον να διευκολύνουν και να κάνουν αποτελεσματική την συζήτηση καθώς και να βοηθούν στην σύνθεση μεταξύ διαφορετικών απόψεων, όταν αυτό είναι εφικτό. Τα μέλη της ομάδας συντονιστών βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση, ώστε να εξελίσσεται δίκαια και γόνιμα η διαδικασία. Βοηθούν όλες τις απόψεις να εκφραστούν καθαρά και τους δίνουν ίσες ευκαιρίες να πείσουν, ενώ παράλληλα φροντίζουν για τον σεβασμό της άποψης οποιουδήποτε μέλους, όσο λανθασμένη κι αν μοιάζει. Αποσβένουν τις εντάσεις, διατηρούν πάντα ένα ευγενικό, πολιτισμένο και συναγωνιστικό κλίμα στην ανταλλαγή απόψεων. Σημαντικό τους καθήκον είναι να είναι πάντα εντελώς ξεκάθαρα σε όλους τόσο η διαδικασία μιας ψηφοφορίας, όσο και οι προτάσεις που μπαίνουν σε ψηφοφορία.

4) Ο/Οι συντονιστές επαναφέρουν ευγενικά στο θέμα, ομιλητές που τυχόν φεύγουν από αυτό, ενώ αν χρειαστεί, ζητούν από την συνέλευση να αποφανθεί (με ψηφοφορία) αν ο ομιλητής παρά τις εκκλήσεις τους είναι εκτός θέματος ή ο τρόπος του δεν είναι σωστός.

5) Οποιοδήποτε μέλος της συνέλευσης μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να καταθέσει μομφή κατά ενός ή περισσοτέρων συντονιστών, αν κρίνει ότι φέρεται άδικα ή κατά παράβαση των αρχών λειτουργίας. Μπορεί ακόμη και να επιμείνει στην άμεση αντικατάστασή του (ή τους), οπότε τότε πρέπει να γίνει άμεσα ψηφοφορία επί της μομφής και επί τυχόν αντικατάστασης.

6) Για όλα τα διαδικαστικά θέματα (π.χ. τρόπος με τον οποίο θα μπουν διαφορετικές προτάσεις σε μία ή πολλές διαδοχικές ψηφοφορίες, κληρώσεις ομιλητών, διάρκεια ομιλιών ή δευτερολογιών, δυνατότητα ερωτήσεων, δυνατότητα ολιγόλεπτου διαλόγου, παρουσίαση γραπτών προτάσεων κλπ), προτείνεται μια διαδικασία από την συντονιστική ομάδα της συνέλευσης και αφού ακουστούν άλλες πιθανές προτάσεις από τα μέλη της συνέλευσης, η συνέλευση και μόνο είναι υπεύθυνη να εγκρίνει την διαδικασία με την οποία θα προχωρήσει.

7) Τα διαδικαστικά θέματα και θέματα επί προσωπικού που προκύπτουν στην διάρκεια μιας συνέλευσης επιλύονται κατά προτεραιότητα (με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα κυρίως θέματα), πριν συνεχίσει η συζήτηση ή τυχόν ψηφοφορία επί των κυρίων θεμάτων. Για όποιο πρόβλημα προκύπτει στην διάρκεια μιας συνέλευσης, αρμόδιο να το επιλύσει είναι το σώμα της συνέλευσης. Η συντονιστική ομάδα προτείνει λύσεις, όπως λύσεις μπορούν να προτείνουν και τα μέλη της συνέλευσης. Τελικά όλες οι προτάσεις τίθενται στο σώμα της συνέλευσης που επιλέγει την καλύτερη διαδικαστική λύση.

8) Στην προσπάθεια επίλυσης διαδικαστικών θεμάτων επιτρέπεται ένα ή περισσότερα μέλη να επανέρχονται με πολύ σύντομες τοποθετήσεις, αφού ζητήσουν τον λόγο από την συντονιστική ομάδα. Εάν όμως υπάρξει κατάχρηση, τότε η συντονιστική ομάδα ζητά από την συνέλευση να κρίνει αν θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις επί της διαδικασίας ή αν το σώμα θα καταλήξει προχωρώντας άμεσα σε ψηφοφορία για την έγκριση προτάσεων διαδικασίας.

9) Πριν γίνει μια ψηφοφορία μεταξύ διαφορετικών προτάσεων, εξαντλούνται όλα τα περιθώρια σύνθεσης ή συμβιβασμού για κοινή τελική πρόταση. Επίσης δεν γίνεται ψηφοφορία επί προτάσεων αν προηγουμένως δεν έχουν ακουστεί επιχειρήματα υπέρ/κατά κάθε πρότασης και δεν έχει γίνει ξεκάθαρη σε όλους η διαδικασία ψηφοφορίας. Μετά την έγκριση μιας πρότασης γίνονται ψηφοφορίες για τυχόν επιμέρους τροπολογίες, εφόσον αυτές είχαν προταθεί για ενσωμάτωση πριν την έγκριση της πρότασης και δεν έγιναν δεκτές από τον προτείνοντα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σας υπενθυμίζουμε την κινηματογραφική προβολή της γαλλικής κωμωδίας LΕ PRENOM παραγωγής 2012 την Παρασκευή 18/01/2013 στίς 19.30μμ. καθώς καί ότι:

Η επόμενη Συνέλευση των Εθελοντών του κάμπινγκ θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στίς 21/01/2013 στις 19.30μμ. με δύο θέματα: α) Δράσεις & θεματικές ομάδες, β) Θέματα που ανακύπτουν από πρωτοβουλίες μελών της συνέλευσης που συμμετέχουν και σε άλλες συλλογκότητες με επικαλυπτόμενες δράσεις.

Σας Ευχαριστούμε !
Η Γραμματεία των Εθελοντών Κάμπινγκ Βούλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου