ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

KANΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

1) Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Α. Το μόνο αποφασιστικό όργανο για κάθε θέμα που μπορεί να απασχολήσει τη συλλογικότητα των Εθελοντών του Camping Βούλας είναι η ανοικτή συνέλευση των μελών της, που συμμετέχουν σε αυτήν με τους όρους που παρουσιάζονται σε σχετικά εξειδικευτικά άρθρα παρακάτω.

Β. Η συνέλευση είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και συνεπώς όλοι έχουν δικαίωμα λόγου σε αυτή με βάση όσα θα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της, εφόσον βέβαια σέβονται τις αρχές λειτουργίας της.

Γ. Όλα τα μέλη της συνέλευσης έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα σχετικά με όλα τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση. Εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα ψήφου, το οποίο μπορεί να μην έχουν κάποια μέλη της συνέλευσης, με βάση πιο εξειδικευμένα παρακάτω άρθρα.

Δ. Τα νέα (=πρωτοεμφανιζόμενα) μέλη της συνέλευσης αποκτούν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στη συντονιστική ομάδα της συνέλευσης (συντονιστής- γραμματεία)  μετά από συμμετοχή σε 2 συνελεύσεις (όχι απαραίτητα  συνεχόμενες)χωρίς δικαίωμα ψήφου, ώστε να εξοικειωθούν πρώτα με τις αρχές και τους τρόπους λειτουργίας της συνέλευσης.
Οι νέες παρουσίες στη συνέλευση θα καταγράφονται από τον/την γραμματέα στα πρακτικά της συνέλευσης έως ότου αποκτήσουν μόνιμο δικαίωμα ψήφου.


Ε. Το κάθε μέλος εκπροσωπεί στην συνέλευση τον εαυτό του και μόνο και συνεπώς εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.


2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Η συνέλευση, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της και την παρεμποδίζει αυτήν ή τις δράσεις της με την συμπεριφορά ή τα έργα του. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να πράττει τα παραπάνω και για όποιο μέλος της αντιτίθεται έμπρακτα στις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης μέσα ή έξω από αυτήν, μόνο όμως κατόπιν ομοφωνίας όλων των μελών της πλην του μέλους που προτείνεται να χάσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματα του από την συνέλευση.
 
Β. Ηθική υποχρέωση  των μελών είναι να συμμετέχουν στις εργασίες συντήρησης του χώρου, όπως και στις υπόλοιπες εργασίες για υλοποίηση των αποφάσεων. Σε καμία περίπτωση μέλη της συνέλευσης δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την υλοποίηση συλλογικών αποφάσεων.

3) ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Για να ξεκινήσει μια συνέλευση αλλά και για να συνεχίζεται ή για να γίνει οποιαδήποτε ψηφοφορία, απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον 10 πολίτες  μέλη της με δικαίωμα ψήφου (απαρτία). Εάν δεν υπάρξει απαρτία, στην επόμενη συνέλευση η απαρτία ορίζεται στα 9 μέλη και αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία στην μεθεπόμενη συνέλευση η απαρτία ορίζεται στα 8 μέλη. Συνέλευση με λιγότερα από 8 μέλη με δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να γίνει.


4) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Σε κάθε συνέλευση και πριν από οτιδήποτε άλλο, ψηφίζεται η συντονιστική ομάδα, που αποτελείται από έναν/μία έως τρεις συντονιστές/ριες (1 για μέχρι 20 παρόντες, 2 για μέχρι 40 παρόντες, ή 3 για πάνω από 40 παρόντες), έναν/μία χρονομέτρη και έναν/μία γραμματέα/πρακτικογράφο. Μπορεί να εκλέγεται και ένας ηλεκτρονικός καταγραφέας πρακτικών για διευκόλυνση επικοινωνίας και αρχειοθέτησης των αποφάσεων. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και 3 υποψηφίους συντονιστές. Μόνο ο ένας από τους τρεις συντονιστές θα συντονίζει και οι άλλοι δύο θα τον βοηθούν, ενώ θα εναλλάσσονται στην θέση του συντονιστή όπως κρίνουν.

Β. Για την συζήτηση και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά από τον/την γραμματέα/πρακτικογράφο. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τους παρόντες, τους παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου, τις αποχωρήσεις ή ελεύσεις μελών και την χρονική στιγμή τους, τα ουσιαστικά και διαδικαστικά θέματα για τα οποία γίνεται συζήτηση (σε τίτλους), τις προτάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και τις τελικές αποφάσεις. Τα πρακτικά φυλά ο/η γραμματέας της συνέλευσης, μέχρι την επόμενη συνέλευση, οπότε και είναι υποχρεωμένος/η να τα φέρει και να τα έχει διαθέσιμα. Επίσης είναι υποχρεωμένος/η να δίνει αντίγραφα από παλαιότερες αποφάσεις σε μέλη της συνέλευσης που το ζητούν. Αν η συνέλευση το αποφασίσει, το καθήκον της τήρησης των πρακτικών μπορεί να αναλάβουν δύο συγκεκριμένα μέλη της (ένα μέλος και ένα αναπληρωτής του) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή επ’ αόριστον, μέχρι της ανάκλησης και αντικατάστασής του από την συνέλευση. 


Γ. Ο/Η/Οι συντονιστές/ριες δεν προσπαθούν να επιβάλουν την άποψή τους αλλά έχουν ως καθήκον να διευκολύνουν και να κάνουν αποτελεσματική την συζήτηση καθώς και να βοηθούν στην σύνθεση μεταξύ διαφορετικών απόψεων, όταν αυτό είναι εφικτό. Τα μέλη της ομάδας συντονιστών βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση, ώστε να εξελίσσεται δίκαια και γόνιμα η διαδικασία. Βοηθούν όλες τις απόψεις να εκφραστούν καθαρά και τους δίνουν ίσες ευκαιρίες να πείσουν, ενώ παράλληλα φροντίζουν για τον σεβασμό της άποψης οποιουδήποτε μέλους, όσο λανθασμένη κι αν μοιάζει. Αποσβένουν τις εντάσεις, διατηρούν πάντα ένα ευγενικό, πολιτισμένο και συναγωνιστικό κλίμα στην ανταλλαγή απόψεων. Σημαντικό τους καθήκον είναι να είναι πάντα εντελώς ξεκάθαρα σε όλους τόσο η διαδικασία μιας ψηφοφορίας, όσο και οι προτάσεις που μπαίνουν σε ψηφοφορία.

Δ. Ο/Οι συντονιστές επαναφέρουν ευγενικά στο θέμα, ομιλητές που τυχόν φεύγουν από αυτό, ενώ αν χρειαστεί, ζητούν από την συνέλευση να αποφανθεί (με ψηφοφορία) αν ο ομιλητής παρά τις εκκλήσεις τους είναι εκτός θέματος ή ο τρόπος του δεν είναι σωστός.

Ε. Οποιοδήποτε μέλος της συνέλευσης μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να καταθέσει μομφή κατά ενός ή περισσοτέρων συντονιστών, αν κρίνει ότι φέρεται άδικα ή κατά παράβαση των αρχών λειτουργίας. Μπορεί ακόμη και να επιμείνει στην άμεση αντικατάστασή του (ή τους), οπότε τότε πρέπει να γίνει άμεσα ψηφοφορία επί της μομφής και επί τυχόν αντικατάστασης.

Ζ. Για όλα τα διαδικαστικά θέματα (π.χ. τρόπος με τον οποίο θα μπουν διαφορετικές προτάσεις σε μία ή πολλές διαδοχικές ψηφοφορίες, κληρώσεις ομιλητών, διάρκεια ομιλιών ή δευτερολογιών, δυνατότητα ερωτήσεων, δυνατότητα ολιγόλεπτου διαλόγου, παρουσίαση γραπτών προτάσεων κλπ), προτείνεται μια διαδικασία από την συντονιστική ομάδα της συνέλευσης και αφού ακουστούν άλλες πιθανές προτάσεις από τα μέλη της συνέλευσης, η συνέλευση και μόνο είναι υπεύθυνη να εγκρίνει την διαδικασία με την οποία θα προχωρήσει.

Η. Τα διαδικαστικά θέματα και θέματα επί προσωπικού που προκύπτουν στην διάρκεια μιας συνέλευσης επιλύονται κατά προτεραιότητα (με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα κυρίως θέματα), πριν συνεχίσει η συζήτηση ή τυχόν ψηφοφορία επί των κυρίων θεμάτων. Για όποιο πρόβλημα προκύπτει στην διάρκεια μιας συνέλευσης, αρμόδιο να το επιλύσει είναι το σώμα της συνέλευσης. Η συντονιστική ομάδα προτείνει λύσεις, όπως λύσεις μπορούν να προτείνουν και τα μέλη της συνέλευσης. Τελικά όλες οι προτάσεις τίθενται στο σώμα της συνέλευσης που επιλέγει την καλύτερη διαδικαστική λύση.

Θ. Στην προσπάθεια επίλυσης διαδικαστικών θεμάτων επιτρέπεται ένα ή περισσότερα μέλη να επανέρχονται με πολύ σύντομες τοποθετήσεις, αφού ζητήσουν τον λόγο από την συντονιστική ομάδα. Εάν όμως υπάρξει κατάχρηση, τότε η συντονιστική ομάδα ζητά από την συνέλευση να κρίνει αν θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις επί της διαδικασίας ή αν το σώμα θα καταλήξει προχωρώντας άμεσα σε ψηφοφορία για την έγκριση προτάσεων διαδικασίας.

Ι. Πριν γίνει μια ψηφοφορία μεταξύ διαφορετικών προτάσεων, εξαντλούνται όλα τα περιθώρια σύνθεσης ή συμβιβασμού για κοινή τελική πρόταση. Επίσης δεν γίνεται ψηφοφορία επί προτάσεων αν προηγουμένως δεν έχουν ακουστεί επιχειρήματα υπέρ/κατά κάθε πρότασης και δεν έχει γίνει ξεκάθαρη σε όλους η διαδικασία ψηφοφορίας. Μετά την έγκριση μιας πρότασης γίνονται ψηφοφορίες για τυχόν επιμέρους τροπολογίες, εφόσον αυτές είχαν προταθεί για ενσωμάτωση πριν την έγκριση της πρότασης και δεν έγιναν δεκτές από τον προτείνοντα.5) ΈΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ κ’ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Εφόσον υπάρχει απαρτία η συνέλευση ξεκινά μετά τον ανακοινωμένο χρόνο έναρξής της, χωρίς χρονικό περιορισμό .

Β. Ο συνολικός χρόνος κάθε συνέλευσης ορίζεται στην αρχή της, μετά την εκλογή της συντονιστικής ομάδας. Εάν στο διάστημα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, μπορεί να ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος που έχει ήδη αρχίσει και τα υπόλοιπα θέματα να μεταφέρονται στην επόμενη συνέλευση.

Γ. Ισχύει η αρχή της ισηγορίας στην τοποθέτηση κάθε μέλους και με βάση αυτήν κανείς δεν δικαιούται να μιλά περισσότερο από άλλους (δηλαδή πάνω από το χρονικό όριο που τίθεται κάθε φορά), εκτός αν η ίδια η συνέλευση (συντονιστής ή μέλος) τού ζητήσει να το κάνει ή το εγκρίνει καθ’ υπέρβαση, μετά από αίτημα του ομιλητή ή τυχόν προσκεκλημένου εισηγητή, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα η συνέλευση το θέμα.


6) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α. Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά, μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα αν το κρίνει απαραίτητο η συνέλευση με απόφασή της. Επίσης εκτάκτως συγκαλείται συνέλευση εάν 5 πολίτες μέλη με δικαίωμα ψήφου το αποφασίσουν. Αυτόματα καλούν τον γραμματέα της τελευταίας συνέλευσης να ενημερώσει όλα τα μέλη.


7) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α. Κάθε συνέλευση αποφασίζει με ψηφοφορία τα θέματα (ημερήσια διάταξη), που θα συζητηθούν στην επόμενη συνέλευση. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι 15 λεπτά αυστηρά και αν η συνέλευση δεν καταλήξει, η επόμενη συνέλευση θα γίνει με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, που αποφασίζεται στην έναρξή της. Η συζήτηση και απόφαση για την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης γίνεται μετά την συζήτηση των κυρίως θεμάτων και πριν την ανάγνωση των πρακτικών. Ωστόσο, σε κάθε συνέλευση μπορούν να προστεθούν και έκτακτα θέματα (εκτός ημερήσιας διάταξης) αν και μόνο αν το αποφασίσει με ψηφοφορία η συνέλευση (τόσο για κάθε θέμα ξεχωριστά, όσο και για την ιεράρχησή του στην έκτακτη ημερήσια διάταξη).

Β. Ο διαθέσιμος χρόνος για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι 30 λεπτά αυστηρά και μετά το πέρας του, όποια θέματα δεν έχουν συζητηθεί/αποφασιστεί παραπέμπονται σε επόμενες συνελεύσεις εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Γ. Σε έκτακτες περιπτώσεις και για πολύ σοβαρά θέματα μπορεί κάποιο θέμα να προταθεί και εάν το αποφασίσει η συνέλευση να συζητηθεί ως κύριο θέμα της συνέλευσης, με συνέπεια η προηγούμενη ημερήσια διάταξη να αναβληθεί ή να παραπεμφθεί σε επόμενη τακτική ή έκτακτη συνέλευση.

Δ. Τυχόν σύντομες ανακοινώσεις γίνονται στην αρχή κάθε συνέλευσης και πριν την κατάρτιση/ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης, εκτός αν αποφασίσει η συνέλευση διαφορετικά.

Ε. Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά και στα μέσα το αργότερο δύο ημέρες μετά την συνέλευση που την αποφάσισε.8) ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Οι ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης γίνονται πάντα με ανάταση χειρός.

Β. Για ψηφοφορίες σχετικά με διαδικαστικά θέματα που δεν προβλέπονται από άρθρο του κανονισμού, λόγω του ότι απαιτείται να υπάρξει άμεση απόφαση για να συνεχιστεί μια εξελισσόμενη συνέλευση απαιτείται απλή πλειοψηφία, δηλαδή 50% των παρόντων συν μία ψήφο.

Γ. Όλες οι προτάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία γίνονται αποδεκτές και συνεπώς μετατρέπονται σε αποφάσεις μόνο αν συγκεντρώσουν ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 (66.7%) όταν τα παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι μέχρι 16 και ενισχυμένη πλειοψηφία 3/4 (75%) όταν τα παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι 17 και πάνω. Ο αριθμός ψήφων υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς προς τα κάτω για δεκαδικά < 0.5 ή προς τα πάνω για δεκαδικά >=0.5.

Δ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι οριακό, δηλαδή, η αλλαγή μιας ή περισσότερων λευκών ψήφων θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα υπέρ της προτεινόμενης δράσης ή απόφασης, τότε ζητείται αιτιολόγηση των λευκών ψήφων. Με βάση την αιτιολόγηση αναζητείται πιθανή τροποποίηση προτάσεων για να καλυφθεί ο απαραίτητος αριθμός θετικών ψήφων ή ψήφων υπερψήφισης της πλειοψηφούσας πρότασης. Επακολουθεί επαναληπτική ψηφοφορία πριν από την οποία γίνεται όπωσδήποτε σύσταση σε όσους ψήφισαν λευκό ή προτίθενται να ψηφίσουν λευκό ότι θα ήταν καλύτερα αν θέλουν να μείνουν πραγματικά ουδέτεροι να απέχουν, ή διαφορετικά να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης ή των προτάσεων.

Ε. Οι απέχοντες από μια ψηφοφορία δεν προσμετρώνται στην καταμέτρηση για να εξαχθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Για να εγκριθεί μία απόφαση ισχύουν όσα προβλέπει ο κανονισμός στο άρθρο 3Α σχετικά με την απαρτία (δηλαδή απαιτούνται αθροιστικά τουλάχιστον 10, ή 9, ή 8 ψήφοι υπέρ+κατά+λευκά, ανάλογα με όσα προβλέπει το άρθρο 3Α)9) ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α. Για αποφάσεις αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας της συνέλευσης και του πλαισίου απαιτείται ομοφωνία στη συνέλευση όπου τίθεται το θέμα αλλαγής και εάν δεν υπάρξει απόφαση το θέμα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη συνέλευση όπου για να ληφθεί απόφαση θα απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 80% των παρόντων με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς (στρογγυλοποίηση όπως και στις συνήθεις ψηφοφορίες).

Β. Οι απέχοντες από μια ψηφοφορία περί αλλαγής του κανονισμού δεν προσμετρώνται στην καταμέτρηση για να εξαχθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Για να εγκριθεί μία απόφαση αλλαγής του κανονισμού απαιτούνται τουλάχιστον 10 ψήφοι. Συνεπώς, ο κανονισμός λειτουργίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί με 9 ή λιγότερες ψήφους.

Γ. Για αποφάσεις ανατροπής ή αναίρεσης αποφάσεων προηγούμενων συνελεύσεων (εκτός των κανόνων λειτουργίας και του πλαισίου της συλλογικότητας) απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 80% των παρόντων με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς όπως και παραπάνω. Όπως και στις συνήθεις ψηφοφορίες, ισχύουν και εδώ όσα προβλέπει το άρθρο 8Ε περί αποχών και αναγκαίου ελάχιστου αριθμού ψήφων.


10) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνέλευση μπορεί να ζητά από ανοιχτή ομάδα μελών της να ετοιμάσει προτάσεις, που θα αποτελούν προεργασία σε κάποιο θέμα για επόμενη συνέλευση. Η ομάδα αυτή οφείλει να παρουσιάσει όλες τις απόψεις/προτάσεις, που ακούστηκαν στην διάρκεια της δουλειάς και των συζητήσεών της. Η ομάδα αυτή, θα λειτουργεί με διαδικασίες μικρής συνέλευσης και θα έχει στην διάθεσή της τον απαραίτητο χρόνο στην διάρκεια της κανονικής συνέλευσης να παρουσιάσει την πρότασή της, δυνητικά και λογικά μεγαλύτερο από τις τοποθετήσεις των μεμονωμένων μελών.


11) ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

Α. Για λόγους σεβασμού της συνέλευσης πολιτών, ισότητας των μελών, καλύτερου συντονισμού, συνεργασίας και βοήθειας προς όποια δράση, προτείνεται ότι καμία δράση ή συνάντηση  να μην  γίνεται στο χώρο του Κάμπινγκ αν πρώτα δε συζητηθεί και αποφασιστεί στη συνέλευση η οποία και είναι η μόνη που θα συντονίζει το κάλεσμα ή την απόφασή της.

Β. Δεν αποκλείουμε εκ των προτέρων κάποια συλλογικότητα ή φορέα ή πολίτη από συνεργασία ή την χρήση του χώρου του κάμπινγκ για δράσεις. Η συνέλευση πολιτών θα αποφασίζει ανά περίπτωση με βάση την πολιτική ωριμότητα της.                                                                                       

Γ. Υποχρέωση των φορέων που χρησιμοποιούν το χώρο είναι να σέβονται το Δημόσιο χώρο και να τον παραδίδουν στη ίδια κατάσταση με αυτή που τον παρέλαβαν και να τηρούν επακριβώς τις δεσμεύσεις τους.12) ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α. Οι αποφάσεις για δράσεις λαμβάνονται, αφού προταθούν με γραπτό τρόπο ή από μέλος της συνέλευσης, ή από εκπρόσωπο φορέα που έχει γραπτή πρόταση και έγκριση της συλλογικότητάς του. Η απόφαση για την υλοποίηση προτάσεων σχετικά με δράσεις παίρνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η συνέλευση εκφράζει το καταρχήν ενδιαφέρον της. Στην δεύτερη φάση η συνέλευση αποφασίζει για την τελική αποδοχή της δράσης και μόνο εφόσον διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση δεν δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή και μπορεί να υλοποιηθεί με τα ελάχιστα υπάρχοντα διαθέσιμα μέσα και υποδομές που υφίστανται στο χώρο .

Β. Για την απόφαση υλοποίησης προτάσεων που αποφασίστηκαν καταρχήν από την συνέλευση, θα πρέπει πριν την δεύτερη φάση να κατατεθεί γραπτή πρόταση που θα εγκρίνει η συνέλευση πολιτών και να περιέχει:
α) Περιγραφή της δράσης και πως αυτή συνάδει με τους στόχους της συλλογικότητας
β) Απαραίτητη τεχνική υποδομή και υποστήριξη
γ) Ημερομηνία και ώρα (έναρξη - λήξη) χρήσης  συγκεκριμένου  χώρου
δ) Ομάδα υποστήριξης/υλοποίησης
ε) Τα  κείμενα – εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση. 
ζ) Πως προτείνεται να γίνει η σχετική ενημέρωση και ποιος θα στείλει το υλικό στην γραμματεία για διάχυση (δελτίο Τύπου στη λίστα μας και ηλεκτρονική αποστολή  ευρύτερα, μοίρασμα φυλλαδίων/αφισών πανό, τηλέφωνα)

Γ. Καμιά δράση δεν υλοποιείται αν δεν διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις και των δύο φάσεων.

Δ. Είναι ευθύνη του συντονιστή (ή της ομάδας συντονιστών) μιας δράσης που αποφασίστηκε να γίνεται οργανωτικός απολογισμός στη συνέλευση που θα πραγματοποιείται μετά από την υλοποίηση κάθε εκδήλωσης, δράσης ή κινητοποίησης και απόδοσης του χώρου όπως παρελήφθη.


13) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Η συνέλευση κοινοποιεί τις δράσεις της και επικοινωνεί τα νέα της αποκλειστικά και μόνο μέσω του e-mail (gmail), που διαθέτει από το blog της “Voula-Camp”.

Β. Εφόσον υπάρξει δελτίο τύπου που ακολουθεί κάποια δράση που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η συνέλευση των εθελοντών του Κάμπινγκ Βούλας, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί υποχρεωτικά από την συνέλευση πολιτών πριν την δημοσίευσή του. Το γεγονός αυτό θα διευκρινίζεται πάντα από την ομάδα υλοποίησης της δράσης των εθελοντών του Κάμπινγκ Βούλας σε κάθε συνεργαζόμενη συλλογικότητα, που συνδιοργανώνει κάποια δράση με την συνέλευση των εθελοντών. Επίσης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η συλλογικότητα ότι αν δεν μπορέσει να υπάρξει συμφωνία για το δελτίο τύπου, τότε δεν θα βγαίνει δελτίο τύπου.

Γ. Ο Γραμματέας κάθε Συνέλευσης αναλαμβάνει μέχρι και την επόμενη συνέλευση να ενημερωθεί το blog (ανάρτηση πρακτικών) και να σταλούν e-mails για την επόμενη συνέλευση ή επικείμενες δράσεις.

Δ. Τα πρακτικά θα καταγράφονται αναλυτικά αλλά θα δημοσιεύονται μόνο οι αποφάσεις της Συνέλευσης χωρίς αναφορά ψήφων ή ονομάτων. Θα υπάρχει αρχείο ηλεκτρονικό και τυπωμένο με τα πρακτικά όλων των συνελεύσεων και θα έχει πρόσβαση σε αυτό όποιο μέλος το επιθυμεί. Επιτρέπεται η περιορισμένη ηλεκτρονική διακίνηση του πλήρους αρχείου Πρακτικών κάθε συνέλευσης μεταξύ των συντονιστών και πρακτικογράφων κάθε συνέλευσης για πρακτικούς λόγους καθαρής σύνταξής τους.


14) ΠΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Α. Η συνέλευση και μόνο εκείνη αποφασίζει για τη συμμετοχή και την εκπροσώπησή της συλλογικότητας σε ευρύτερες πρωτοβουλίες, συλλογικότητες ή συντονιστικά συνελεύσεων.

Β. Κανένα μέλος ή ομάδα μελών της συνέλευσης δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τη συλλογικότητα των εθελοντών του κάμπινγκ Βούλας, να τοποθετηθεί ή να ψηφίσει για αυτήν σε άλλον χώρο ή συλλογικότητα, εκτός κι αν υπάρχει σχετική γραπτή απόφαση από την συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα εκπροσώπησης πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από 3 μέλη. Ο ακριβής τρόπος εκπροσώπησης (μέσω γραπτού κειμένου, με προφορική τοποθέτηση, με δυνατότατα επιτόπου πρότασης, με ψήφο κλπ.), ο βαθμός αυτονομίας και οι υποχρεώσεις της ομάδας εκπροσώπησης (π.χ. να μεταφέρουν στην συνέλευση ότι είπαν, άκουσαν, πρότειναν, έκαναν ή και αποφάσισαν) θα καθορίζεται ανά περίπτωση με απόφαση της συνέλευσης.

Γ. Οποτεδήποτε κάποιος πολίτης μέλος αναφέρει την ιδιότητά του ως μέλος της συλλογικότητας του κάμπινγκ Βούλας δημοσίως εκτός συνέλευσης χωρίς να εκτελεί απόφαση εκπροσώπησης είναι υποχρεωμένο να δηλώνει εξ’ αρχής ότι εκφράζει καθαρά προσωπικές του απόψεις και όχι την συλλογικότητα.


15) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Α. Στην πρώτη συνέλευση κάθε μήνα συγκροτείται μία ομάδα εργασίας καθαριότητας, κάλυψης αναγκών και συντήρησης του χώρου του camping, που θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία άτομα. Η ομάδα αυτή, θα αλλάζει κάθε μήνα.

Β. Ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος του κάμπινγκ της Βούλας καλύπτει όλες τις ανάγκες του, από ελεύθερες, εθελοντικές και άρα συνειδητές προσφορές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου